• 0.232.435.5570
  • info@gelisimpatent.com.tr
Diğer Marka İşlemleri

Marka Yenileme

Markanızın uzun süreli bir performans için çok önemli olan stratejik bir varlık olduğunu ve bu bilinçe yönetilmesi gerektiğini, perspektifini ortaya koyarak marka özvarlığına nasıl değer kattığını sizin kadar bilmekte ve özen göstermekteyiz. Gelişim Patent olarak, müşterilerimiz açısından önemli olan markaların devamlılığı ve korunması için marka yenileme işlemlerini özenle takip etmekteyiz.

Tescili yapılan bir marka 10 yıllık süreler şeklinde tescil edilmektedir. Bu nedenle 10 yılda bir marka yenileme işlemi gerçekleştirilmelidir. Yenileme işlemi 10 yıllık sürenin son 6 aylık döneminde yapılabilmektedir. Bu süreçte yenilenmeyen markalar, tescil tarihinin bitiminden sonraki 6 aylık dönemi içeren cezalı yenileme sürecine girmektedir. Bu sürede de yenileme işlemi gerçekleştirilmeyen markalar hükümden düşerek iptal olmaktadır.

Mimarisini kurduğunuz ve geliştirmek için uğraştığınız markanızın, yoğun iş temposu vb. nedenlere bağlı olarak yenileme işlemlerini unutmanız veya aksatmanız mümkün olmaktadır. Bu nedenle Gelişim Patent olarak cezalı yenileme işlemine gerek kalmadan 10 yıllık yenileme süresinin bitimine 6 ay kala kurduğumuz takip sistemi ile size hatırlatmakta ve talebiniz doğrultusunda gerekli başvuruları yapmaktayız.

Marka Devir İşlemleri

Markalar çeşitli gelişmelere bağlı olarak, ekonomik alanda yüksek bir değere kavuşma yada markanın, marka sahibi işletmeden farklı, bir bağımsız hal almış olması gibi çeşitli nedenlerle hukuki işlemlere konu olabilmektedir. Bu işlemlerden biri olan marka devri, tescili yapılmış olan marka sınıfları içerisinde yer alan her türlü mal ve hizmetin, devredenin mal varlığından çıkarak devralanın mal varlığına geçirilmesi işlemidir. Bu işlem kısmi yada tam devir şeklinde yapılabilmektedir.

Devir işleminin yapılabilmesi için konuya dahil olan taraflar noter huzurunda sözleşme imzalamalıdır. Herhangi gerçek veya tüzel bir kişiye yapılan işletme devirleri sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde marka tescil haklarını da kapsamaktadır. Bunun yanı sıra devreden marka sahibinin, ayırt edilemeyecek ve halkın algısını etkileyecek düzeyde benzer, aynı olan mallar ve hizmetler için sahip olduğu başka tescilli markalar olması durumunda, bu markalarında devri şarttır. Ayrıca marka devir işleminin resmiyet kazanması için Türk Patent Enstitüsü sicil kütüğüne kaydı yapılmalıdır.

Marka devri 556 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede, marka için belirlenmiş hukuki işlemler arasında en kapsamlı ve geniş içerikli alana sahiptir. Bu nedenle marka devrinde herhangi bir hukuki zorluk ve hak kaybı yaşamamak adına, kadromuzdaki uzmanlarımız sizlere en hızlı ve etkili sonucu alabilmeniz için yardımcı olmaktadır.

Marka Devri Hizmet İçeriği
Devir alınacak veya edilecek markanın üzerinde haciz, rehin gibi hakların olup olmadığının tespiti yapılmakta, hükümsüzlük yada cezai işlemlerinin incelenmesi, hukuki problemlere yol açabilecek başka benzer tescilli markaların varlığının araştırılması ve raporlanması,
Marka devir sözleşmesinin usule uygun olarak hazırlanması ve devir işlemi sırasında noterde danışmanlık yapılması,
Devri yapılan markanın Türk Patent Enstitüsü'ne kayıt edilmesi,
Talep edildiği takdirde marka sicil ve tescil belge suretinin alınması

Marka Lisans İşlemi

Marka Lisans Sözleşmesi, tescili marka hak sahibinin belirli bir bedel karşılığında sahip olduğu marka kapsamında bulunan mal veya hizmetlerin bir kısmını veya tamamını, lisans alan gerçek ve tüzel kişinin kullanımına sunduğu sözleşmedir. Marka Lisansı ile verilen kullanım hakkı üretim, satış, dağıtım gibi geniş bir kapsamda olabilmekte ve tanınan hakkın niteliğine bağlı olarak çeşitli şekillerde isimlendirilmektedir. Bunun dışında kalan hak ve eylemler lisans verenin mal varlığında kalmaktadır.

Marka Lisans işlemi İnhisari ve İnhisari Olmayan Lisans olarak iki farklı şekilde yapılmaktadır. Bunlardan ilkinde lisans veren başka birisine lisans verememekte, lisans alan ise tescilli marka sahibine yasaların verdiği dava açma hakkına sahip olmaktadır. Diğerinde ise lisans sahibini dava açma hakkı yoktur. Ayrıca 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Marka Lisansı Sözleşmesi'nde; lisans alanın kaliteyi koruma ve aynen kullanma, lisans verenin ise kullanım hakkını sağlama gibi çeşitli konularda karşılıklı hak ve borçları bulunmaktadır.

Marka Lisansı kapsamında, tarafların sahip olduğu tüm bu hak ve borçların geçerli olması için lisans sözleşmesi noter huzurunda yapılmalı ardından Türk Patent Enstitüsü siciline de kayıt edilmelidir. Aksi takdirde gerçekleşebilecek hak kayıplarına karşı herhangi bir uygulama yapılamaz.

Marka Lisans Sözleşmesi ile ilgili dikkat edilecek hususları danışmak, sözleşme şartlarının koşula ve usule uygun şekilde hazırlanması, daha sonrasında kullanım hakkına sahip olan yada asıl hak sahibine olumsuzluk yaratabilecek durumların meydana gelmemesi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Marka Birleşme

Kurumlar güçlü bir marka yaratabilmek için marka ruhunu ve vaatlerini düzenli olarak yenileyerek ve geliştirerek, bilinirliklerini korumak zorundadırlar. Şirketlerin en güçlü iletişim aracı olan markaların değerini arttırmanın yolu, gelişen pazara karşı beklentileri karşılamakla mümkün olmaktadır. Bu bağlamda yapılan uygulamalardan biri de birleşmedir.

Birleşme; ticari faaliyet içerisinde olan, marka sahibi iki veya daha fazla işletme/tüzel kişinin yeni ünvan yada sahip olunan unvan altında faaliyetlerini sürdürmeleridir. Herhangi bir hak kaybına neden olmamak için, yapılan her değişiklik gibi Marka Birleşme işlemi de yurt içinde Türk Patent Enstitüsü'nün siciline, yurt dışında ise bağlı bulunduğu yere ait Resmi Patent Kurumlarının kayıtlarına işletilmelidir.

Konu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Marka Nev'i Değişikliği

Nev’i Değişiklik işlemi en geniş kapsamda, bir işletmenin hukuki ve ekonomik devamlılığını sürdürmek amacıyla içerisinde bulunduğu ortaklık tipinden başka bir ticari şirket kapsamına uygun statü ve ünvanla ortaya çıkmasıdır. Nev’i Değişikliğinde şirketin kalıp değiştirmesi söz konusu olmaktadır. Dış ilişkilerde Limited Şirketin Anonim Şirket vasfını alması Nev’i Değişiğe örnek olarak gösterilebilmektedir.

İşletmenin sahip olduğu Nev’i de değişiklik yapılması durumunda, sahip olunan tescilli markanın siciline işlenmesi gerekmektedir. İlgili Nev’i Değişiklik yurt içinde Türk Patent Enstitüsü'nün siciline, yurt dışında ise bağlı bulunduğu yere ait Resmi Patent Kurumlarının kayıtlarına işletilmelidir. Yapılan değişikliklerin ilgili kurumlara bildirilmemesi durumunda ileri vadede sorunlar yaşanabilmektedir.

Nev’i Değişiklik sebebiyle meydana gelebilecek herhangi bir sıkıntının önlenmesi için aşağıdaki belgelerin temini ile kadromuzdaki uzmanlarımız tarafından gerekli başvurular yapılmaktadır.
Marka nevi değişikliği için hazırlanmış hizmet sözleşmesi,
Marka tescil belgesinin örneği,
Nevi değişikliğini gösterir ticaret sicili gazetesi,
Harç ve ödendi belgesi aslı,
Vekaletname.

Marka Değerleme

Marka değeri; üretilmiş olan markanın ve işletme için yapılan tüm pazarlama ve reklam yatırımlarının neticesinde ortaya çıkan değerlerin, farkındalığın ve işletmenin itibarı için yapılan vaatlerin bütününden oluşur. Dolasıyla işletmenin neticedeki finansal hareketliliği ve hasılatı da markanın değerini destekleyen bir unsurdur.

Marka Değerlemesinin Gerekliliği
Değeri bilinmeyen niteliklerin tam satılamayacağı, hem de yönetilemeyeceği mantığından hareketle işletmeler stratejik yönetimin bir parçası olarak markalarının değerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Bunun dışında soyut bir kavram olan markayı somutlaştırma, yani marka değerinin bilinmesi öğretide şu nedenlerle gerekli görülmektedir:

Satma, satın alma, birleşme gibi durumlarda fiyatın belirlenebilmesi,
Menkul kıymetleştirme, teminat gösterme gibi yollarla finansman sağlarken, Vergi planlaması, (bu hususta belirtmek gerekir ise markanın değeri bilindiğinde akrife kayıtlanması neticesinde aktifleri güçlendireceği ve karşılığında sermayenin unsuru sayılacağından işletme yapısının değerini yükseltmesi bakımından önemlidir.)
Yönetime bilgi sağlama, planlama, yatırım planlaması ve stratejik karar almaya yardımcı olma,
İflas ve yeniden yapılandırma,
Hukuki ithilafların çözümüne yardımcı olma,
Muhasebeleştirme ve yeniden değerleme amacıyla,
Dış raporlama ve muhasebe, özellikle yıllık raporlarda bilgi verme amaçlı olarak kullanma.

Marka Adres Değişikliği

Tescilli markanızın değerini yükseltmek adına markanızla ilgili yapılan tüm işlemler yurt içinde Türk Patent Enstitüsü'nün siciline, yurt dışında ise bağlı bulunduğu yere ait Resmi Patent Kurumlarının kayıtlarına işletilmelidir. Aynı zamanda marka sahibinin adresinde de değişiklik olması durumunda ilgili kurumlara adres değişikliği bildirimi yapması gerekmektedir. Adres değişikliliği bildiriminin yapılmaması sonucu, bağlı olduğu Resmi Patent Kurumunun tescilli marka hakkında yaptığı resmi haberleşmenin marka sahibine ulaşmaması söz konusu olmaktadır. Bu durumda istenmeyen hak ve marka kayıpları meydana gelebilmektedir. Bu sebeple marka üzerindeki herhangi bir değişikliğin resmi kayıtlarda bulunması hukuksal işlemlerin sürekliliği açısından önemlidir.

Adres Değişikliği İçin Gerekli Belgeler
Talep dilekçesi,
Harç ve ücret ödenti belgesi aslı,
Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa Yönetmeliğin 9 uncu maddesine uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.

Markanızın adres değişikliği ile ilgili bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Marka Belge Düzenleme

Marka başvuru sahiplerinin yaşayacakları maddi ve zaman kayıplarını engellemek adına, marka tescil belge düzenleme aşamasında profesyonel hizmet sunmak ve olumlu bir sonuç almak için konusunda uzman vekillerimiz ile hizmet sunmaktayız. Marka vekillerimiz, marka tescil başvurunuz yapıldıktan yaklaşık 8-10 ay sonra, marka belge düzenlemeleri için gerekli bilgi ve evrakların temini ile Türk Patent Enstitüsüne gerekli başvuruları yapmaktadır.

Ayrıca kaybedilen Marka Tescil Belgesi, birden fazla tescil belgesi talebi veya Marka Tescil Belgesi sureti talebi durumlarında marka sahibine bir yada birden fazla suret veya marka tescil belgesi verilmektedir.